Chuyển đến nội dung chính

Về Component được trang bị sẵn trong React

·9 phút· loading · loading · ·
Lập Trình Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev React-Suspense React-Strict-Mode
Duy Trung
Tác giả
Duy Trung
Thoughts run like the wind blows
Mục lục
Phiên bản React trong bài này là 18.2.0.

Fragment
#

Cú pháp
#

Fragment cho phép gom nhóm nhiều element mà không cần đến thêm một node cha.

import { Fragment } from 'react';

<Fragment>
 <OneChild />
 <AnotherChild />
</Fragment>

Fragment có một cú pháp rút gọn, phổ biến hơn và không cần import đó là <>...</>:

<>
 <OneChild />
 <AnotherChild />
</>

Cách dùng
#

Trả về nhiều phần tử
#

Fragment hữu ích khi không tạo thêm DOM element để bao lấy một nhóm phần tử, nên không ảnh hưởng đến layout hay style.

function Post() {
 return (
  <>
   <PostTitle />
   <PostBody />
  </>
 );
}

Gán nhiều phần tử vào chung một biến
#

Như với node thật, bạn có thể dùng Fragment để gán nhiều phần tử vào một biến.

function CloseDialog() {
 const buttons = (
  <>
   <OKButton />
   <CancelButton />
  </>
 );
 return (
  <AlertDialog buttons={buttons}>
   Are you sure you want to leave this page?
  </AlertDialog>
 );
}

Tương tự, bạn có thể gom nhóm lẫn lộn cả text và phần tử:

function DateRangePicker({ start, end }) {
 return (
  <>
   From
   <DatePicker date={start} />
   to
   <DatePicker date={end} />
  </>
 );
}

Render một danh sách Fragment
#

Trường hợp duy nhất cú pháp đầy đủ phát huy tác dụng là khi mỗi nhóm cần có key riêng như khi render một list:

function Blog() {
 return posts.map(post =>
  <Fragment key={post.id}>
   <PostTitle title={post.title} />
   <PostBody body={post.body} />
  </Fragment>
 );
}

Profiler
#

Profiler được dùng để đo hiệu năng render của cây React.

Cú pháp
#

<Profiler id="App" onRender={onRender}>
 <App />
</Profiler>

Props

 • id: dùng để nhận diện phần UI đang được đo đạc
 • onRender: callback được gọi mỗi khi cây React bên trong được update. Hàm này nhận được thông tin về thứ được render và thời gian tiêu tốn.
function onRender(id, phase, actualDuration, baseDuration, startTime, commitTime) {
 // Aggregate or log render timings...
}

Hạn chế

Không quá khó để nhận thấy React sẽ phải làm thêm việc mỗi khi render trong Profile thông qua onRender, nên profiling mặc định bị tắt trong production.

Cách dùng
#

Bọc phần UI muốn đo hiệu năng trong Profiler
#

1
2
3
4
5
6
7
8
<App>
 <Profiler id="Sidebar" onRender={onRender}>
  <Sidebar />
 </Profiler>
 <Profiler id="Content" onRender={onRender}>
  <Content />
 </Profiler>
</App>

Profiler lồng nhau
#

<App>
 <Profiler id="Sidebar" onRender={onRender}>
  <Sidebar />
 </Profiler>
 <Profiler id="Content" onRender={onRender}>
  <Content>
   <Profiler id="Editor" onRender={onRender}>
    <Editor />
   </Profiler>
   <Preview />
  </Content>
 </Profiler>
</App>

React DevTools có tab Profiler cung cấp chức năng tương tự với khả năng tương tác trên giao diện. Với Profiler trong code, chỉ nên sử dụng ở/khi thực sự cần thiết.

StrictMode
#

StrictMode giúp phát hiện sớm các bug thường gặp khi phát triển.

Cú pháp
#

<StrictMode>
 <App />
</StrictMode>

StrictMode thêm vào môi trường dev các hành vi sau:

 • Component sẽ render thêm một lần nữa để bộc lộ các bug component không thuần khiết.
 • Component sẽ chạy effect thêm một lần nữa để bộc lộ bug không cleanup effect.
 • Component sẽ được cảnh báo nếu sử dụng các deprecated API.

StrictMode chỉ có tác dụng khi development, và bị tắt trong production.

Cách dùng
#

Bật StrictMode cho toàn bộ app
#

import { StrictMode } from 'react';
import { createRoot } from 'react-dom/client';

const root = createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(
 <StrictMode>
  <App />
 </StrictMode>
);

Bật StrictMode cho một phần app
#

import { StrictMode } from 'react';

function App() {
 return (
  <>
   <Header />
   <StrictMode>
    <main>
     <Sidebar />
     <Content />
    </main>
   </StrictMode>
   <Footer />
  </>
 );
}

Fix bug liên quan đến component không thuần khiết
#

React cho rằng mỗi component bạn viết đều là hàm thuần khiết. Component vi phạm luật này sẽ có hành vi bất thường và gây bug. Để phát hiện bug kiểu này sớm, StrictMode gọi những hàm sau hai lần khi development:

 • Thân hàm của Component (chỉ logic trên cùng, không bao gồm code bên trong event handler).
 • Hàm đưa vào useState, các hàm set, useMemo, useReducer.
 • Một số method trong class component như constructor, render, shouldComponentUpdate (Xem danh sách đầy đủ).

App dưới đây minh họa cho khả năng này.

// index.jsx
import { StrictMode } from 'react';
import { createRoot } from 'react-dom/client';
import './styles.css';

import App from './App';

const root = createRoot(document.getElementById("root"));
root.render(
 <StrictMode>
  <App />
 </StrictMode>
);

// App.jsx
import { useState } from 'react';
import StoryTray from './StoryTray.js';

let initialStories = [
 {id: 0, label: "Ankit's Story" },
 {id: 1, label: "Taylor's Story" },
];

export default function App() {
 let [stories, setStories] = useState(initialStories)
 return (
  <div>
   <StoryTray stories={stories} />
  </div>
 );
}

// StoryTray.jsx
export default function StoryTray({ stories }) {
 const items = stories;
 items.push({ id: 'create', label: 'Create Story' });
 return (
  <ul>
   {items.map(story => (
    <li key={story.id}>
     {story.label}
    </li>
   ))}
  </ul>
 );
}

Logic render chính của StoryTray thực hiện push vào mảng stories, dẫn đến mỗi khi render lại, output JSX đều thay đổi với cùng prop stories. StoryTray vì thế là một hàm không thuần khiết.Với StrictMode bọc toàn bộ app, StoryTray sẽ được render 2 lần, kết quả là có 2 phần tử có cùng idcreate, và lỗi được thông báo ngay lập tức:

Warning: Encountered two children with the same key, `create`. Keys should be unique so that components maintain their identity across updates. Non-unique keys may cause children to be duplicated and/or omitted — the behavior is unsupported and could change in a future version.
  at ul
  at StoryTray (https://1e4ad8f7.sandpack-bundler-4bw.pages.dev/StoryTray.js:12:5)
  at div
  at App (https://1e4ad8f7.sandpack-bundler-4bw.pages.dev/App.js:29:51)

Fix bug không cleanup Effect
#

Mỗi Effect cần có phần code để setup, và có thể có code để cleanup.

 • Khi component mount (được thêm vào màn hình), phần setup được gọi.
 • Khi component unmount (bị xóa khỏi màn hình), phần cleanup được gọi.
 • Ở lần render sau, React sẽ thực hiện cleanup rồi setup lại.

Trong StrictMode, React luôn chạy thêm một chu kỳ setup + cleanup với mỗi Effect: setup → cleanup → setup, để phát hiện sớm bug. Xét ví dụ sau:

import { useState, useEffect } from 'react';
import { createConnection } from './chat.js';

const serverUrl = 'https://localhost:1234';
const roomId = 'general';

export default function ChatRoom() {
 useEffect(() => {
  // Tạo kết nối mới
  const connection = createConnection(serverUrl, roomId);

  // Và thêm vào connection pool
  connection.connect();
 }, []);

 return <h1>Welcome to the {roomId} room!</h1>;
}

Đoạn code trên có vấn đề, nhưng chưa rõ ở đâu. Với StrictMode, vấn đề memory leak được phát hiện ngay:

✅ Connecting to "general" room at https://localhost:1234...
Active connections: 1
✅ Connecting to "general" room at https://localhost:1234...
Active connections: 2

StrictMode chạy Effect 2 lần, và ta nhận thấy khi kết nối tới 1 room mới, connection của room cũ không bị ngắt, nên pool có 2 kết nối. Ta cleanup connection cũ để giải quyết vấn đề:

1
2
3
4
5
useEffect(() => {
 const connection = createConnection(serverUrl, roomId);
 connection.connect();
 return () => connection.disconnect();
}, [roomId]);

Cảnh báo deprecated API
#

React sẽ cảnh báo nếu bạn sử dụng các API đã lỗi thời như: findDOMNode, UNSAFE_componentWillMount, chủ yếu là API của class component, trong StrictMode.

Suspense
#

Suspense cho phép bạn hiển thị phương án dự phòng (fallback) cho tới khi các con của nó tải xong.

<Suspense fallback={<Loading />}>
 <SomeComponent />
</Suspense>

Cú pháp
#

Props

 • children: UI chính
 • fallback: UI dự phòng, được hiển thị khi UI chính bị “đình chỉ”. Chấp nhận bất cứ phần tử React hợp lệ nào, dù trong thực tế, fallback thường gọn nhẹ kiểu một vòng xoay spinner thể hiện trạng thái “loading”. Nếu fallback cũng bị “đình chỉ”, nó sẽ kích hoạt Suspense cha gần nhất.

Hạn chế

 • React không đảm bảo state cho các quá trình render bị “đình chỉ” cho tới khi chúng được mount lần đầu tiên. Khi component tải xong, React mới thực hiện render component từ zero.

Cách dùng
#

Hiện UI dự phòng cho tới khi component chính tải xong
#

<Suspense fallback={<Loading />}>
 <Albums />
</Suspense>

Trong ví dụ trên, Albums sẽ bị “đình chỉ” khi dữ liệu đang được tải về, React sẽ hoán đổi Suspense gần nhất hành phương án dự phòng Loading. Sau đó, khi dữ liệu đã sẵn sàng, React ẩn Loading và render Albums với dữ liệu đã có.

Làm thế nào để Suspense biết được dữ liệu “đang tải” hay “đã sẵn sàng”? Hai nguồn dữ liệu sau đây có thể kích hoạt được Suspense:

 • Dữ liệu kéo về trong các framework hỗ trợ Suspense như Relay hay Next.js.
 • Component được khai báo bởi lazy.

Suspense không có khả năng phát hiện dữ liệu kéo về trong Effect hay Event handler. Tính đến thời điểm viết bài, API để lấy dữ liệu hỗ trợ Suspense chưa thống nhất và ổn định, chủ yếu phụ thuộc vào framework cụ thể.

Hiển thị nội dung đồng loạt
#

Mặc định, toàn bộ cây trong Suspense được xem như một đơn vị duy nhất. Nghĩa là dù cho chỉ có 1 thành phần đợi dữ liệu thôi, tất cả đều bị thay thế bởi Loading:

<Suspense fallback={<Loading />}>
 <Biography />
 <Panel>
  <Albums />
 </Panel>
</Suspense>

Component không nhất thiết phải là con trực tiếp của Suspense, nên chỉnh lại code như sau để khắc phục:

<Suspense fallback={<Loading />}>
 <Details artistId={artist.id} />
</Suspense>

function Details({ artistId }) {
 return (
  <>
   <Biography artistId={artistId} />
   <Panel>
    <Albums artistId={artistId} />
   </Panel>
  </>
 );
}

Hiển thị nội dung lồng nhau từng cấp một
#

Khi một component bị “đình chỉ”, Suspense gần nhất với nó sẽ hiển thị phương án dự phòng. Vì vậy BigSpinner sẽ hiển thị trước, sau đó, Biography hiển thị, còn Panel thì AlbumsGlimmer sẽ hiển thị.

<Suspense fallback={<BigSpinner />}>
 <Biography />
 <Suspense fallback={<AlbumsGlimmer />}>
  <Panel>
   <Albums />
  </Panel>
 </Suspense>
</Suspense>

Xem thêm chi tiết các trường hợp sử dụng của Suspense tại đây.


Tài liệu tham khảo
#

React đã viết lại tài liệu với nhiều cải tiến:

 • Tất cả diễn giải sử dụng Hook thay cho class.
 • Tăng graphic trực quan và ví dụ tương tác.
 • Có câu hỏi (kèm lời giải!) để kiểm tra mức độ hiểu bài của độc giả.

Bài viết này dựa phần lớn trên bài gốc tại đây.

Bài liên quan

Đừng làm vẩn đục component
·6 phút· loading · loading
Lập Trình React Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev UseEffect

Mình cứ trong veo thì sợ gì.

Có thể bạn không cần đến Effect
·24 phút· loading · loading
Lập Trình React Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev UseEffect

Hiệu ứng hay hệ quả có thể đến sau hoặc không, nhưng nguyên nhân thì chắc chắn đến trước.

Trạng thái của component trong React
·7 phút· loading · loading
Lập Trình Javascript Reactjs New-Reactjs-Docs React.dev Reactjs-Basic UseState

Dalai Lama trong thế giới của component nói: “We don’t grow, we change”.