Ưu tiên undefined hơn null!

Lão Tử nói: “Đạo mà diễn tả được thì đó không còn là đạo bất biến nữa, tên mà gọi ra được thì đó không còn là tên bất biến nữa.” ...

tháng 3 20, 2021 · 4 phút · Duy Trung